Cấu hình Virtual-Chassis & License Juniper Ex3300

I. Cài License trên switch Ex3300 Stand-alone

  • Bước 1: Đăng nhập vào mode Operational (CLI)
  • Bước 2: Sử dụng một trong 2 câu lệnh sau để cài license

user@host> request system license add filename | url
filename:
tên file license lưu trên thiết bị
url: địa chỉ nơi lưu trữ file license

user@host> request system license add terminal
Tại dấu nháy lệnh, nhập license key.
Nếu license key hợp lệ, không có thông báo lỗi xuất hiện. Ngược lại, sẽ có thông báo lỗi xuất hiện.
Nhấn tổ hợp phím “Ctrl + D” để thoát khỏi mode license.

  • Ví dụ: Cài license từ FTP
    user@host> request system license add ftp://username@password:192.168.1.1/license.config
  • Ví dụ: cài license từ file license đặt trên thư mục gốc / của thiết bị
    user@host> request system license add /license.configCài License trên switch Ex3300 Virtual-chassis

Để cài License trên các thiết bị Ex3300, ta có thể cài License cho từng thiết bị trước khi thiết lập Virtual chassis hoặc có thể cài License sau khi thiết lập Virtual chassis.

1.Thiết lập Virtual Chassis

1.1. Kiểm tra phiên bản JUNOS trên 2 thiết bị Ex3300

Các thiết bị Switch Ex3300 khi tham gia vào một Virtual-chassis phải được cài cùng một phiên bản JunOS.

Để kiểm tra phiên bản JunOS, tại mode Operational thực hiện câu lệnh sau:

VC_Juniper_3300

1.2. Chuyển cấu hình của 2 thiết bị Ex3300 về mặc định

Trước khi cấu hình các thiết bị Ex3300 tham gia Virtual chassis, nên chuyển cấu hình của các thiết bị về mặc định.

Tại mode Configuration, thực hiện lệnh:

user@host# load factory-default

user@host# commit

1.3. Lấy serial number của các switch Ex3300

VC_Juniper_3300_02

1.4 Cấu hình Virtual chassis trên thiết bị sẽ làm Master

VC_Juniper_3300_03

1.5. Gắn dây Virtual chassis

Mặc định, port 2 và 3 trên tất cả các module uplink khi gắn vào Ex3300 sẽ hoạt động ở cấu hình mặc định là Virtual chassis port (VCP).

ex3300-virtual-chassis

Tiến hành gắn dây nối port 2 và port 3 trên module uplink của 2 thiết bị Ex3300 với nhau.

1.6. Khởi động thiết bị thứ 2 và kiểm tra Virtual chassic

Kiểm tra trạng thái Virtual Chassis

VC_Juniper_3300_04

Nếu cấu hình Virtual chassis thành công, status của các member sẽ là “Prsnt”. Nếu chỉ có 2 thiết bị Ex3300 thì Role của một thiết bị sẽ có trạng thái “Master” và thiết bị còn lại sẽ là “Backup”. Nếu có trên 2 thiết bị Ex3300 thì tất cả các thiết bị còn lại (ngoại trừ “Master” và “Backup”) sẽ có Role là “Line-card

Kiểm tra trạng thái các cổng Uplink

VC_Juniper_3300_05

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *